ارزیابی مقـاومت 27 لاین، هیبرید و رقم کلـزا (Brassica napus L.) به شته مومی کلم ( Brevicoryne brassicae L.) در شرایط آلودگی طبیعی در مزرعه

نویسندگان

چکیده

مقاومت 27 لاین، هیبرید و رقم کلزا1 (Brassica napus L.) و یک گونة خردل وحشی (Sinapis arvensis) به شته مومی کلم2( Brevicoryne brassicae ) در سال زراعی 80-79 تحت شرایط آلودگی طبیعی در مزرعه مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. به منظور مقایسة نهایی ارقام ، از معیار شاخص آلودگی استفاده شد که از حاصل‎ ضرب میانگین طول ساقة آلوده در نسبت گیاهان آلوده بدست آمد. نمونه برداری از مرحلة تشکیل ساقه گل‌دهنده تا برداشت انجام شد. در این نمونه برداری‎ها گیاهانی که بیش از یک سانتی متر از طول ساقة آنها توسط کلنی شته احاطه شده بود به‎ عنوان گیاه آلوده در نظر گرفته شد. همچنین طولی از ساقه گل دهنده که به‎ صورت دور تا دور به وسیلة کلنی شته آلوده شده بود، اندازه گیری شد. مقایسة میانگین شاخص آلودگی در دفعات مختلف نمونه برداری در ارقام مختلف نشان داد که روند تغییرات جمعیت شته روی ارقام از شروع آلودگی تا نیمه فروردین روند افزایشی و پس از آن سیر نزولی داشت. مقایسة تیمارها نشان داد که ارقام PF, Eurol, Hyola 401, Hyola308، Okapi، Hyola330 و Shiralee دارای کمترین میزان آلودگی بوده و با خردل وحشی (شاهد مقاوم) تفاوت معنی‌داری نداشتند. ارقام فوق در گروه مقاوم و بقیه بر اساس دامنة شاخص آلودگی به گروه‌های نیمه مقاوم و حساس تقسیم بندی شدند.

کلیدواژه‌ها