برآورد پارامترهای جدول زندگی باروری شته جالیز (Aphis gossypii Glover)

نویسندگان

چکیده

پارامترهای جدول زندگی باروری شته جالیز بر روی سه گیاه خیار، کدوتنبل و کدو مسمایی در شرایط آزمایشگاه با دمای 1±25 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 5±75 درصد و دوره نوری 8 : 16 (تاریکی: روشنایی) بررسی گردید. به منظور محاسبه خطای استاندارد پارامترهای رشد جمعیت از روش جک‎نایف استفاده شد. نرخ خالص تولید مثل روی خیار، کدوتنبل و کدو مسمایی به ترتیب برابر با 806/7±789/76، 409/6±704/32 و
041/4±995/43 محاسبه شد. بر اساس روش برچ1 محاسبه نرخ ذاتی افزایش طبیعی، نرخ ذاتی افزایش طبیعی روی کدو مسمایی، 01/0±492/0، خیار،013/0±472/0، و روی کدوتنبل ،019/0±393/0، برآورد گردید. طبق روش یات و وایت نرخ ذاتی افزایش طبیعی روی گیاهان مذکور به ترتیب 014/0±512/0، 027/0±464/0 و 032/0±371/0 بدست آمد که مشابه نتایج حاصل از روش معمول برآورد نرخ ذاتی افزایش طبیعی می باشد. کمـترین مدت زمـان لازم بـرای دو برابرشدن جمعیت (DT) در کدومسمایی (03/0±409/1 روز) روز و بیشترین آن در کدوتنبل(085/0±758/1 روز) محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها