تعیین بهترین زمان فروش و الگوی بهینه کشت بر اساس معیار پشیمانی بهینه: مطالعه موردی زارعین منطقه رامجرد استان فارس

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این مطالعه تعیین الگوی بهینه کشت و بهترین زمان فروش محصولات کشاورزی بود. در این مطالعه، مدل حداقل پشیمانی به طور همزمان بر روی داده‌های مقطع عرضی جمع‌آوری شده از زارعین منطقه رامجرد در استان فارس و همچنین، داده‌های ماهانه قیمت محصولات کشاورزی در سال 1380 به کار برده شد. علت انتخاب این منطقه وجود اطلاعات قبلی از وضعیت تمایلات ریسکی زارعین بود. نتایج مطالعه نشان داد که الگوی کشتی شامل 61/4 هکتار برنج، 09/9 هکتار جو و 02/3 هکتار گندم حداقل پشیمانی را در بر خواهد داشت. بر اساس مدل حداقل پشیمانی بهترین زمان فروش محصولات بلافاصله پس از برداشت تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها