بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و صفات زراعی ارقام کلزا1 به عنوان کشت دوم بعد از برنج در منطقه کوچصفهان

نویسندگان

چکیده

به منظور انتخاب بهترین تاریخ کاشت ارقام کلزا در اراضی شالیکاری استان گیلان ، تحقیق حاضر در سال زراعی 79-1378 در منطقة کوچصفهان از توابع شهرستان رشت اجراء گردید. این تحقیق به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. تاریخهای کاشت 10 و 25 مهر و 15 و 30 آبان به عنوان کرتهای اصلی و ارقام، مالوکا، جریس، اویرکا و PF7045/91 به عنوان کرتهای فرعی منظور شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان دادند که بین تاریخهای مختلف کاشت و نیز بین ارقام کلزا از نظر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، ارتفاع پایین‌ترین شاخه غلافدار از سطح زمین، وزن هزار دانه ، تعدادغلاف دربوته ، درصد روغن و عملکرد روغن، تاریخ سبز شدن، شروع گلدهی، آغاز تشکیل غلاف و طول مدت رویش از کاشت تا رسیدگی اختلاف معنی‌داری وجود دارد و اثر متقابل تاریخ کاشت × رقم تنها برای صفات درصد روغن، شروع گلدهی و آغاز تشکیل غلاف معنی‌دار بود. بررسی‌ها همچنین نشان دادند که تاریخ کاشت 25 مهر در تمامی صفات مورد مطالعه از برتری قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و تأخیر در کاشت سبب کاهش معنی‌دار عملکرد دانه و سایر صفات زراعی کلزا می‌گردد. بین ارقام نیز رقم PF7045/91 از نظر درصد روغن و رقم جریس از حیث سایر صفات مورد بررسی رتبة اول را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها