بررسی کنترل ژنتیکی مقاومت به پوسیدگی فوزاریومی بلال ذرت

نویسندگان

چکیده

تعداد ده ترکیب حاصل از تلاقی یکطرفه دیالل پنچ لاین ذرت به همراه والدین در قالب طرح بلوک های
کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر در
کرج موردبررسی قرار گرفتند .در هر کرت آزمایشی تعداد بیست بوته به صورت مصنوعی با اسپور قارچ
آلوده گردید و اشاعه آلودگی ثبت و نهایتا شدت بیماری مورد تجزیه قرار گرفت. Fusarium moniliforme
تجزیه دیالل برای شدت بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال و مقایسه میانگین مربعات ترکیب پذیری عمومی
ومیانگین مربعات ترکیب پذیری خصوصی نشان داد که اثرات ترکیب پذیری عمومی و خصوصی نقش یکسانی
به ترتیب ترکیب پذیری عمومی منفی و مثبت معنی دار K1264/ و 1 K درکنترل این بیماری دارند و لاین های 18برای این بیماری نشان دادند .بررسی ترکیب پذیری خصوصی لاین ها نشان داد که علاوه بر اثرات افزایشی وغالبی ت،اثرات اپیستازی نیز بایستی نقش مهمی در مقاومت به این بیماری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها