اثر کاربرد کلینوپتیلولیت روی سلامتی و فراسنجه‌های خونی ـ ایمنی گوساله‌های شیرخوار

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه، از تعداد 30 رأس گوساله هلشتاین، یک روزه نر (13 رأس) و ماده (17 رأس)، در یک طرح کاملاً تصادفی، برای تعیین اثرات زئولیت طبیعی (کلینوپتیلولیت1) روی جذب ایمونوگلوبولینها و ویتامین A، در آغوز ضریب روانی مدفوع و افزایش وزن گوساله‌ها استفاده گردید. کلینوپتیلولیت در سطوح صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 گرم به ازای هرکیلوگرم وزن زنده بدن در روز به آغوز و سپس شیرمصرفی اضافه گردید. در ساعات صفر، 4، 8، 16 و 24 پس از تولد با استفاده از لوله خلاءدار2 بدون ماده ضدانعقاد، از ورید وداج خونگیری بعمل آمد. ضریب روانی مدفوع روزانه (صبح و عصر) تعیین گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کلینوپتیلولیت اثر معنی‌داری (01/0P<) روی غلظت ایمونوگلوبولینهای سرم خون دارد. میانگین غلظت ایمونوگلوبولینهای G و M سرم خون، 24 ساعت پس از تولد، در گروهی که یک گرم کلینوپتیلولیت به ازای هر کیلوگرم وزن زنده بدن دریافت کرده بودند بیشترین (بترتیب 41/23 و 35/2 گرم در لیتر) و در گروه شاهد کمترین بود (بترتیب 91/17 و 35/2 گرم در لیتر). تفاوت بین میانگین غلظت ایمونوگلوبولین A سرم خون گوساله‌ها که با تیمار مختلف تغذیه شده بودند، معنی‌دار بود. میانگین غلظت ویتامین A سرم خون در بین گروههای آزمایشی اختلاف معنی‌دار داشت (05/0P<). غلظت ویتامین A سرم خون در گروهی که یک گرم کلینوپتیلولیت دریافت کرده بودند بیشترین
(66/63 میکروگرم در دسی‌لیتر) و در گروهی که با 2 گرم کلینوپتیلولیت تغذیه شده بودند، کمترین بود
(51 میکروگرم در دسی‌لیتر). ضریب روانی مدفوع در هفته اول و دوم، بین گروههای آزمایشی تفاوت معنی‌دار داشت (05/0P<) و این فراسنجه در گروهی که با یک گرم کلینوپتیلولیت تغذیه شده بودند در هفته اول و دوم بترتیب برابر 2/1 و 35/1 و در گروهی که 2 گرم دریافت کرده بودند بترتیب برابر 02/2 و 82/2 بود. میانگین افزایش وزن بدن در هفته چهارم تغذیه 35/0، 43/0، 41/0، 41/0 و 41/0 برای گروههای تغذیه شده با صفر،5/0، 1، 5/1و2گرم‌کلینوپتیلولیت به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز بود. نتیجه کلی اینکه، استفاده ازکلینوپتیلولیت در سطح 1گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از روز تولد تا 30 روزگی و پس از آن اثرات مطلوبی روی افزایش جذب ایمونوگلوبولینهای G، M ویتامین A، آغوز، افزایش وزن روزانه و کاهش ضریب روانی مدفوع داشت.

کلیدواژه‌ها