مطالعه دینامیزم جمعیت برخی جدایه‌های spp. Pseudomonas تحت شرایط رطوبت نسبی مختلف روی اندامهای گوجه فرنگی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق میزان جمعیت و نحوه انتشار جدایه های مختلف Pseudomonas spp. که از نظر ژنتیکی با یکدیگر نزدیک بودند روی اندامهای مختلف گوجه فرنگی (ریشه ، طوقه ، ساقه ، برگ و مریستم انتهایی ) تحت شرایط رطوبت نسبی پایین (گلخانه ) و رطوبت نسبی بالا (اطاقک رشد ) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که تحت شرایط رطوبت نسبی بالا میزان کلنیزاسیون باکتری روی تمامی اندامهای گیاه افزایش می یابد و علائم بیماری خال زدگی با انتقال نشا های گوجه فرنگی به شرایط رطوبت نسبی بالا ظاهر شد. منطقه مریستم انتهایی و طوقه بیش از سایر اندامهای گیاه توسط سلولهای باکتری کلنیزه شد. میزان تکثیر جدایه هایی موتان hrp در شرایط رطوبت نسبی بالا روی تمامی اندامهای گیاهی بطور معنی داری پایین تر از جدایه های وحشی مربوطه بود. جدایه های موتان hrp در شرایط رطوبت نسبی پایین تنها در منطقه طوقه تشخیص داده شدند. میزان جمعیت باکتریهای ساپروفیت در شرایط گلخانه و اطاقک رشد تقریبا مشابه بود. از میان باکتریهای ساپروفیت بیشترین جمعیت مربوط به Stenotrophomonas maltophilia تشخیص داده شد. در مجموع اینطور استنباط می شود که با افزایش رطوبت نسبی ، میزان تکثیر سلولهای باکتری در تمامی اندامهای گیاه افزایش یافته و این امر منجر به بوجود آمدن علائم بیماری در بافتهای حساس گیاه نظیر برگها و میوه ها گردید.

کلیدواژه‌ها