اثرات تنش خشکی و مقادیر روی و فسفر بر غلظت و کل جذب عناصر در ذرت

نویسندگان

چکیده

عملکرد دانه در گیاه ذرت (Zea mays L. ) که متأثر از سایر صفات زراعی می‌باشد، شدیدا ً تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می‌گیرد. تنش خشکی و عناصر غذائی از مهمترین این عوامل می‌باشند. بدین منظور تحقیقی با سه سطح تنش خشکی از طریق دور آبیاری بر اساس 70(70I)،60 (60I) و50 (50I) درصد FC ،بعنوان سطوح فاکتور اصلی و عناصر روی در سه سطح صفر (0Zn) ،10(10Zn) و20 (20Zn) کیلو گرم در هکتار Zn از منبع سولفات روی و فسفر در دو سطح صفر(0P) و150(150P) کیلوگرم در هکتار P2O5 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت اسپلیت پلات- فاکتوریل در چهار تکرار و طی دو سال به اجرا گذاشته شد. صفات اندازه گیری شده شامل غلظت فسفر، روی، آهن، منگنز و مس در برگ پرچم و دانه و همچنین کل جذب عناصر در دانه بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش غلظت عناصر در برگ پرچم گردید، لیکن به دلیل افت شدید عملکرد دانه ناشی از تنش خشکی، غلظت این عناصر در دانه افزایش و کل جذب عناصر در دانه کاهش یافت. مصرف بیش از حد فسفر موجب افزایش غلظت آن در برگ پرچم گردید، لیکن غلظت سایر عناصر را کاهش داد. کاربرد روی غلظت این عنصر در برگ پرچم و دانه ذرت را به طور معنی‌داری افزایش داد.

کلیدواژه‌ها