مطالعه بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی در استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

با توجه به بازدیدهایی که از مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر بعمل آمد، وجود بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی بررسی و اثبات گردید که علائم بیماری بصورت ایجاد زخمهایی بر روی ساقه نزدیک خاک و در سایر قسمتهای ساقه ایجاد می گردد. این زخمها بصورت بیضوی تا کشیده و بعضا ً بصورت خطوطی سیاه رنگ در طول ساقه دیده می شود و همچنین برگها و میوه نیز آلوده می شود. در روی برگها لکه ها بصورت نکروز بین رگبرگی و در میوه ها نیز لکه نکروز ظاهر می‌گردد که در نهایت بیماری منجر به خشکیدگی نشاءها و بوته ها در مراحل مختلف رشد می گردد . بیماریزائی عامل بیماری بر روی رقم پتوارلی(Peto early)باثبات رسید. همچنین تاثیر ترشحات قارچ بر روی گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که ترشحات خارج سلولی قارچ در ایجاد بیماری نقش دارد .باتوجه به بررسیهای انجام شده وجود بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی توسـط قارچ Alternaria alternata f. sp. lycopersici ازاستان بوشهر گزارش می‌گردد ضمناً با توجه به بررسی درخصوص مقاومت 6 رقم گوجه فرنگی به عامل بیماریزا،که در قالب طرح کامل تصادفی اجرا گردید و با تجزیه و تحلیل آماری بوسیله نرم افزار MSTAT- C ارقام مورد بررسی از نظر مقاومت در سطح 1% اختلاف معنی دار نشان داده و مقایسه میانگین داده ها براساس آزمون چند دامنه دانکن نشان داد که ارقام مورد بررسی در سه گروه قرار می گیرد، بطوریکه رقم ACE مقاومترین و ارقام Early pak و Peto early در یک گروه و حساس به بیماری می باشد.

کلیدواژه‌ها