بررسی اثرات جایگزینی پروتئین پودر ماهی توسط پودر خون در عملکرد جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

بمنظور بررسی اثرات جایگزینی پروتئین پودر ماهی توسط پودر خون در جیره جوجه‌های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل با دو متغیر سطوح جایگزینی (0، 25، 50، 75 و 100 درصد جایگزینی پروتئین پودر ماهی با پودر خون) و سن اعمال تیمار (1 تا 56 روزگی و 21 تا 56 روزگی) اجرا شد. میزان پودر ماهی در جیره مراحل آغازین، رشد و پایانی به ترتیب 7، 5 و 3 درصد درنظر گرفته شد. شاخصهای مورد سنجش شامل اضافه وزن، مصرف غذا، ضریب تبدیل غذا، نسبت افزایش وزن به پروتئین مصرف شده، ترکیب شیمیائی لاشه و هزینه غذای مصرفی به ازای هر کیلوگرم اضافه وزن بودند. نتایج نشان داد که بیشترین مصرف غذا در سطح 25 درصد جایگزینی بود که با سایر تیمارها اختلاف معنی دار (05/0< P) داشت. افزایش سطح جایگزینی تا 75 درصـد، باعث اختلاف معنی دار (05/0P > ) در میانگین اضافه وزن جوجه ها نشد، ولی در 100 درصد جایگزینــی بطور معنی داری (05/0P < ) میانگین اضافه وزن کاهش یافت. افزایش جایگزینی در سطوح 50 و 75 درصد باعث بهبود ضریب تبدیل و نسبت افزایش وزن به پروتئین مصرف شده گردید. اثر متقابل سطح جایگزینی و سن اعمال تیمار بر ضریب تبدیل غذا معنی‌دار بود. بطوریکه بهترین ضریب تبدیل غذا و کمترین هزینه غذای مصرفی به ازای هر کیلوگرم اضافه وزن در تیمار 50 درصد جایگزینی از روز اول مشاهده شد و هزینه غذای مصرفی به ازای هر کیلوگرم اضافه وزن در مقایسه با جیره شاهد 265 ریال کاهش یافت و این کاهش ازنظر آماری معنی دار (05/0P <) بود.

کلیدواژه‌ها