دوره و شماره: دوره 36، شماره 2 - شماره پیاپی 1461، اردیبهشت 1384 
کشت میکروسپور و تولید گیاهان هاپلوئید در ارقام مختلف کلزا (Brassica napus)

فتّاح اصلانی؛ جواد مظفری؛ محمد رضا قنادها؛ احمد علی خواجه احمد عطاری


مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن (Eurygaster integriceps Put.) در گندم نان

خداداد مصطفوی؛ عبدالهادی حسین‌زاده؛ حسن زینالی خانقاه؛ محمد خالو باقری


برآورد هتروزیس و ترکیب‌پذیری در ذرت به روش تلاقی‌های دای آلل

عبد الحمید رضایی؛ بهمن یزدی صمدی؛ عباسعلی زالی؛ عبدالمجید رضائی؛ علیرضا طالعی؛ حسن زینالی


بررسی امکان کاهش دفعات رکوردگیری و نمونه برداری شیر در گاوهای شیرده هلشتاین

محمد مرادی شهربابک؛ احمد آیت‌اللهی مهرجردی؛ علی نیکخواه؛ احمد مقیمی اسفندآبادی


مقاومت آنتی زنوزی در ارقام نیشکر به ساقه خوار Sesamia nonagrioides (Lef.)

علیرضا عسکریان زاده؛ سعید محرمی‌پور؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی پور


مقایسه فاصله ژنتیکی ومرفولوژیکی با هتروزیس براساس نشانگر RAPD درهیبریدهای جو

سپیده ترابی؛ منصور امیدی؛ علی‌اکبر شاه نجات بوشهری؛ محمدرضا قنادها