تعیین برنامه نمونه‌برداری و الگوی توزیع فضایی سنک قوزه پنبه Creontiades pallidus وشکارگرهای Chrysoperla carnea و Nabis capsiformis

نویسندگان

چکیده

برنامه نمونه‌برداری و الگوی توزیع فضایی سنک قوزه پنبه Creontiades pallidus Ramber بعنوان یکی از آفات مهم پنبه و دو شکارگر بالتوری سبزChrysoperla carnea (Stephens) و سنکNabis capsiformis Germar طی سال‌های 1380 و 1381 در شهرستان‌های تربت حیدریه و سبزوار استان خراسان تعیین شد. ده بار تور زدن بوسیله تور حشره‌گیری بعنوان یک واحد نمونه‌برداری و 25 واحد در هر بار نمونه‌برداری بعنوان اندازه مناسب نمونه تعیین شد. برای تعیین الگوی توزیع فضایی حشرات مورد مطالعه از دو روش نسبت واریانس به میانگین و روش رگرسیونی (تیلور و آیوائو) استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که توزیع فضایی پوره‌ها و حشرات کامل سنک قوزه پنبه و همچنین لاروهای بالتوری سبز از نوع تجمعی است. الگوی توزیع فضایی پوره‌ها و حشرات کامل سنک نابیس از نوع تصادفی بدست آمد که شاید یکی از دلایل آن پایین بودن تراکم جمعیت این شکارگر باشد. یکسان بودن الگوی توزیع فضایی بالتوری سبز و سنک قوزه پنبه را می‌توان به واکنش مثبت این شکارگر به تجمع طعمه خود نسبت داد که این وضعیت باعث افزایش کارایی این شکارگر می‌شود. تعیین برنامه نمونه‌برداری و الگوی توزیع فضایی سنک قوزه پنبه و شکارگرهای آن می‌تواند در طراحی و اجرای برنامه مدیریت تلفیقی این آفت موثر و مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها