مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن (Eurygaster integriceps Put.) در گندم نان

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن در گندم نان دو لاین مقاوم 75 و 14 با دو رقم حساس سرداری و قفقاز بصورت قفقاز × 14، قفقاز × 75، سرداری × 75 و سرداری × 14 تلاقی داده شدند. نتاج BC2, BC1, F2, F1 تولید و همراه با والدین در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار کشت و توسط پوره‎های سن سه آلوده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. در اوایل مرحله توسعه بذر پنج عدد سن در هر قفس که حاوی پنج ساقه گندم بود رها گردید. بعد از بیست روز درصد بذور سن‏زده در هر قفس اندازه گیری و با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل‏ها خصوصیات ژنتیکی این صفت معین گردید. آزمون مقیاس وزنی نشان داد که مقاومت به سن گندم بوسیله اجزای افزایشی، غالبیت و اپیستازی بویژه غالبیت × غالبیت، افزایشی × غالبیت و به میزان کمتری توسط اثرات افزایشی × افزایشی کنترل می‎گردد. وراثت‎پذیری عمومی حداقل 22 درصد و حداکثر 80 درصد و وراثت‎پذیری خصوصی حداقل 3 درصد و حداکثر 79 درصد بدست آمد. همچنین حداقل تعداد ژن کنترل کننده مقاومت نیز بین 1-4 برای چهار رقم فوق برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها