تزریق آنتی آروماتاز در تخم مرغ: بررسی اثرات آن در نسبت جو جه‌های نر و ماده تولیدی وخصوصیات اقتصادی آنها

نویسندگان

چکیده

درصنعت پرورش طیور گوشتی، تولید تعداد خروس بیشتر بدلیل مزایای اقتصادی آن ترجیح داده می شود. از جمله روشهای دستیابی به این هدف دستکاری جنسیت با استفاده از مهار کننده‌های آنتی آروماتاز می‌باشد. در این مطالعه اثر تزریق دو نوع آنتی آروماتاز مختلف در تخم مرغ روی تمایزجنسیت جوجه‎های گوشتی بررسی گردید.525 عدد تخم مرغ به 7 گروه تقسیم و در روز پنجم جوجه کشی، به هر گروه یکی از سطوح دو نوع مهار کننده آروماتاز شامل :14-? هیدروکسی3، 6، 17، آندرواستون تریون(NKSO1) (در دو سطح 1 و 2 میلی‎گرم) و فدرازول (در سه سطح 05/0 ، 1/0 و 15/0 میلی‎گرم) (به همراه شاهد مربوطه) تزریق گردید. جوجه‌های تولیدی برای بررسی خصوصیات اقتصادی به مدت 7 هفته پرورش داده شدند. نتایج حاصله نشان داد که تزریق 1/0 میلی گرم فدرازول در مقایسه با سطوح دیگر و نیز NKSO1 بصورت معنی‌داری موجب افزایش درصد جوجه‌های نر گردید بدون اینکه روی درصد جوجه‌درآوری، قابلیت زنده ماندن و خصوصیات اقتصادی مانند، وزن زنده، ضریب تبدیل خوراک و قطعات لاشه اثر منفی داشته باشد. در دوره مورد نظر خروس‎ها در تمام موارد شامل وزن زنده، وزن لاشه، و وزن قطعات لاشه، نسبت به مرغ‎ها عملکرد بهتری داشتند (p<0.01). چنانچه این شاخص را در کنار تولید درصد بالاتر جنس نر ناشی از تیمار تخم مرغ‌ها با فدرازول در نظر بگیریم، تحقق منافع اقتصادی قابل توجه میسر شده و تجاری شدن سریع این روش مورد انتظار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها