بررسی امکان کاهش دفعات رکوردگیری و نمونه برداری شیر در گاوهای شیرده هلشتاین

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش از 45800 رکورد روزانه 12 گله گاو هلشتاین استان تهران جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور ، در طی سالهای 1378 تا 1380 استفاده گردید . داده‌ها شامل مقدار شیر،درصد چربی و درصد پروتئین برای هر یک از سه نوبت دوشش بود. مقدار شیر ، چربی و پروتئین روزانه با استفاده از رکوردهای نوبت‌های مختلف دوشش و معادلات تابعیت برآورد شد. مدل‌های حیوانی تک و چند متغیره و روش حداکثر درستنمایی محدود شده بدون نیاز به مشتق‌گیری برای برآورد مولفه های واریانس و کوواریانس و ضرایب وراثت‌پذیری و همبستگی میزان شیر ،چربی و درصد چربی 305 روز واقعی و برآوردی استفاده شد. نتایج نشان داد که برآورد مقدار شیر و درصد چربی روزانه با استفاده از مقدار شیر تولیدی در نوبت های ظهر و شب و مقدار درصد چربی نوبت دوشش ظهر با میزان اطمینان زیاد امکان‌پذیر است. برآورد مقدار پروتئین روزانه با استفاده از مقدار شیر سه‌ نوبت دوشش و درصد پروتئین ظهر دارای بیشترین ضریب اطمینان بود. ضریب وراثت‌پذیری مقدار شیر، چربی و درصد چربی برای داده‌های 305 روز واقعی و برآورد شده در مدل یک صفتی به ترتیب 307/0 ،301/0 ،204/0 و 193/0 ، 338/0 و 367/0 و در مدل چندصفتی به ترتیب 245/0 ، 243/0 ، 176/0 و 175/0 ، 286/0 و 361/0 و برای رکوردهای روزانه واقعی و برآوردشده بود. با مدل یک‌صفتی با تکرار رکورد این ضریب برای مقدار شیر وچربی و پروتئین به ترتیب برابر با 241/0 ، 227/0 ، 174/0 و
174/0 ، 157/0 و 141/0 ، و ضریب تکرارپذیری به ترتیب برابر با 585/0 ، 551/0 ، 403/0 و 406/0 ، 487/0 و 466/0 برآورد گردید. همبستگی رتبه‌ای ارزش‌های اصلاحی پیش بینی شده برای مقادیر شیر ، چربی و پروتئین با استفاده از رکوردهای واقعی و برآوردشده روزانه به ترتیب 1 ، 928/0 و 949/0 و برای مقدار شیر ، چربی و درصد چربی با استفاده از رکوردهای واقعی و برآوردشده 305 روز به ترتیب 1 ، 985/0 و 973/0 برآورد گردید. برای گاوهای با سه نوبت دوشش ، مقدار شیر و چربی روزانه را می توان به ترتیب بر اساس مقادیر شیر ظهر و شب، درصد چربی ظهر و مقادیر شیر ظهر و شب با دقت زیاد پیش بینی نمود.

کلیدواژه‌ها