مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی بسط داده شده جهت تخمین پارامترهای غیر خطی تابع تولید بیولوژیک محصولات زراعی و بهینه سازی به طور همزمان(ENLPM)

نویسنده

چکیده

در این پژوهش با استفاده از مشاهدات (27نمونه آماری) تابع تولید بیولوژیکی گندم متعلق به یک ایستگاه تحقیقات گندم، سال 1975 میلادی و بکارگیری از مدل بسط داده شده (ENLPM) ضرایب فنی تابع تولید بیولوژیکی چند جمله ای (درجه دوم) محصول گندم با پارامترهای غیر خطی تخمین زده شد و همزمان با آن تصمیمات بهینه (حداکثر سازی سود) و نیز تحلیل حساسیت های لازم برای ایجاد اطلاعات اقتصادی پیرامون توابع هزینه متغیر تولید، عرضه محصول گندم و تقاضا برای نهاده ها متناسب با یک تابع تولید بیولوژیکی با پارامترهای غیر خطی به عمل آمد. نتایج این بررسی نشان میدهد که استفاده از روش (ENLPM) این امکان را فراهم می‌سازد در مواقعی که امکان استفاده از روش حداقل مربعات (OLS) برای تخمین پارامترهای غیر خطی مدلهای رگرسیونی ممکن نیست و نیز کاربرد الگوریتم‌های مختلف(Gauss – Newton, …) برای تخمین حداقل مربعات غیرخطی (وقتی سیستم معادلات نرمال غیر خطی باشد) دشواریهای خاصی دارند، استفاده از روش جدید (ENLPM) میتواند نه تنها ساختار مدلهای آماری پیچیده را در تخمین پارامترهای غیر خطی مدلها را تست کند، بلکه همزمان با تخمین این پارامترها تصمیمات بهینه سازی را نیز انجام دهد.

کلیدواژه‌ها