مزیت نسبی تولید بادام در استان چهارمحال‌ و بختیاری

نویسندگان

چکیده

محصول بادام علاوه‌‌‌‌ بر دارا بودن ارزش غذائی بالا یکی از اقلام مهم صادراتی کشور می‌باشد. این امر زمینه‌ساز توجه ویژه به این محصول در سطح برنامه ریزی کشور بوده‌ است، بنحوی‌که در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توسعة بادام کاری مرتبة نخست را در زیر بخش باغبانی به ‌خود اختصاص داده و براساس برنامه‌ریزیهای بعمل‌آمده، در برنامة سوم نیز توسعة سطح زیرکشت بادام در رتبة اول قرار گرفته است. استان چهارمحال ‌و بختیاری با دارا بودن شرایط طبیعی مناسب از جمله نه میلیارد مترمکعب آب خروجی درسال و 81000 هکتار زمین شیب‌دار مناسب برای بادام‌کاری، زمینه‌ای را فراهم نموده‌است که این منطقه یکی از قطبهای مهم توسعة کشت بادام باشد. در این مطالعه مزیت نسبی تولید بادام در استان چهارمحال‌ و بختیاری با استفاده از شاخصهای منفعت‌ خالص‌ اجتماعی ، نسبت هزینة منابع داخلی و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج بدست‌ آمده، سود خالص اجتماعی یک هکتار بادامستان، هزینة منابع داخلی و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی این فعالیت به‌ترتیب معادل 17960108 ریال، 4/26 و 4/29 درصد می‌باشد. نتیجة بدست آمده برای هرسه شاخص یادشده، گویای این مطلب است که تولید بادام در منطقة مورد مطالعه دارای مزیت‌ نسبی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها