دوره و شماره: دوره 36، شماره 3 - شماره پیاپی 1462، خرداد 1384 
ارزیابی مقاومت به خشکی در جو

عزت کرمی؛ محمدرضا قنادها؛ محمدرضا نقوی؛ محسن مردی


بررسی تنوع و مقایسه عملکرد و اجزای آن تحت دو شرایط آبیاری در ماش

محمد ضابط؛ عبدالهادی حسین‌زاده؛ علی احمدی؛ فرنگیس خیالپرست


بررسی ژنتیکی صفات مهم زراعی و تعیین روابط بین آنها در آفتابگردان به کمک رگه‌های اینبرد نوترکیب

علیرضا نبی‌پور؛ بهمن یزدی‌صمدی؛ احمد صرافی؛ عباسعلی زالی؛ علیرضا طالعی؛ علی‌اکبر شاه‌نجات بوشهری


اثر محرک لپتین بر ترشح گونادوتروپینها در میشهای تحت محدودیت انرژی

آرمین توحیدی؛ همایون خزعلی؛ علی نیکخواه؛ امیر نیاسری؛ مهدی ژندی


بهبود کیفیت بستنی کم‌چرب به کمک هیدرولیز نسبی پروتئین‌های مخلوط بستنی باکیموزین (I)

عزیز همایونی راد؛ محمد رضا احسانی؛ محمد علی ابراهیم زاده موسوی؛ مصطفی ولیزاده؛ زهرا امام جمعه