بررسی تنوع و مقایسه عملکرد و اجزای آن تحت دو شرایط آبیاری در ماش

نویسندگان

چکیده

تنوع صفات مورفولوژیکی، کمی، فنولوژیکی و همچنین مقایسه عملکرد و اجزای آن در دو طرح آگمنت جداگانه تحت دو شرایط آبیاری معمول و محدود، در 600 اکوتیپ ماش مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه واریانس صفات شاهد برای بررسی یکنواختی زمین آزمایش حاکی از اختلاف معنی دار بین بلوکها برای تعداد کمی از صفات تحت هر دو شرایط بود. در مقایسه ارقام شاهد در هر دو شرایط، ارقام پرتو و مهر هیچ گونه اختلاف معنی داری از لحاظ اکثرصفات با یکدیگر نداشتند ، در حالیکه رقم گوهر اختلاف معنی داری را با شاهدهای دیگر نشان داد. مقایسه اکوتیپ های مورد بررسی با واریته های شاهد نشان داد که اکثر ارقام از لحاظ ارتفاع گیاه و تعداد گره در ساقه برتر از بهترین شاهد بودند، ولی از لحاظ دیگر صفات واریته های شاهد به طور کلی بهتر از کلیه اکوتیپ ها بودند. بررسی میزان تنوع فنوتیپی صفات نشان داد که عملکرد بوته و تعداد غلاف در بوته دارای بالاترین ضریب تنوع فنوتیپی(43حدوداً %) ،صفت تعداد روز تا 90% رسیدگی و شاخص برداشت دارای پایینترین ضریب تنوع فنوتیپی(حدوداً 5%) و کلیه صفات دیگر دارای ضریب تنوع فنوتیپی متوسطی(حدوداً 15%) بودند. تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها در محیط بدون تنش 4 گروه و در محیط تنش 3 گروه عمده از شهرستانها رامشخص کرد.در محیط بدون تنش گروه چهارم ودر محیط تنش گروه اول با کوتاه ترین دوره رشد و با شاخص برداشت و عملکرد اقتصادی بالا بهترین گروهها بودند.

کلیدواژه‌ها