تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران

نویسندگان

چکیده

اهمیت زعفران به عنوان یک محصول صادراتی با ارزش در اقتصاد کشور و همچنین اقتصاد جهانی، روز به روز آشکارتر می‌گردد. برای حفظ مقام ایران (به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادرکننده زعفران) در بازارهای جهانی و توسعه بیشتر صادرات این محصول با ارزش، شناخت مسائل و مشکلات صادرات و عوامل موثر برآن، می تواند گام مهمی در این راستا باشد. در تحقیق حاضر جهت نیل به این هدف، یک مدل اقتصادسنجی پویا از بازار صادراتی زعفران که رابطه همزمانی بین قیمت و مقدار صادراتی را نشان می دهد، معرفی شده است. مدل عرضه و تقاضای صادرات به روش سیستمی 3sLs و با استفاده از داده‌های سری زمانی طی دوره 79 – 1353 برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضای صادرات، حاکی از با کشش بودن تابع، نسبت به قیمت صادراتی زعفران بود و ضریب کشش برابر 1/2– برآورد گردید. کشش درآمدی تقاضا نیز بزرگتر از واحد (2/1) برآورد گردید. همچنین نتایج نشان میدهند که تابع تقاضای صادرات نسبت به نرخ واقعی ارز بی‌کشش (88/0-) می‌باشد و در کل افزایش این متغیر تاثیر منفی بر حجم صادرات زعفران ایران می‌گذارد. تابع عرضه صادرات نیز نسبت به قیمت نسبی و تولید داخلی زعفران باکشش بوده و با افزایش قیمت صادراتی نسبت به قیمت داخلی و همچنین گسترش ظرفیت تولیدی زعفران، عرضه صادرات آن افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها