ارزیابی محتوای فصلنامه آموزشی- ترویجی"رویش" از دیدگاه روستاییان شهرستان‌ خرم‌آباد

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی محتوای مطلوب فصلنامه آموزشی- ترویجی رویش از دیدگاه روستاییان انجام شده است.این تحقیق از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن را روستاییان باسواد بخش مرکزی شهرستان خرم‌آباد تشکیل می دهند که نمونه‌ای به حجم150 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای با انتساب متناسب از بین آنان انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده است.داده‌های این تحقیق با استفاده از نرم‌ افزار spss10 در دو بخش توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج حاصل از بخش توصیفی نشان داد که بعضی از ویژگی‌های مجله همچون تمرکز بر هدف،بیان موضوع بصورت ساده،ارایه محتوا بصورت منطقی،ارایه کلام با اطمینان،سازگاری با دیدگاه خوانندگان،استفاده از کلمات ساده و روان،صحیح و قابل اعتماد بودن مطالب،تطابق محتوا با سطح معلومات خوانندگان،انعکاس مسایل و مشکلات و انعکاس واقعیات در اولویت‌بندی وضعیت موجود، از دیدگاه خوانندگان بیشترین امتیازات را بخود اختصاص داده بودند. ویژگی‌های کاربردی بودن مطالب، تنوع مطالب،سادگی ساختار جملات،پرورش افکار روشن، داشتن خطوط درشت و واضح، تناسب محتوا با هدف،توجه به نیازهای مخاطبین،داشتن تصویر در ارتباط با موضوع،ارایه اطلاعات بصورت کامل و رعایت اختصار در بیان کلام، در اولویت بندی وضعیت مطلوب مجله از نظر مخاطبان بیشترین امتیازات را گرفتند، یعنی در طراحی مطلوب مجله توجه به رعایت این ویژگی‌ها ضرورت دارد. در بخش تحلیلی، آزمون مقایسه میانگین‌های وضعیت موجود و مطلوب(آزمون ویل‌کاکسون) ضرورت توجه جدی به این ویژگیها را قویاً تایید نمود.نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که متغیرهای سن و سطح تحصیلات با ارزیابی مجله هیچ‌گونه رابطه معنی‌داری ندارند.بین نظرات مردان و زنان در ارتباط با ویژگی‌های تنوع مطالب و توجه به نیازهای مخاطبان و همچنین بین نظرات پاسخگویانی که که شغل‌های متفاوت داشتند با ویژگی‌های کاربردی بودن مطالب و تناسب محتوا با هدف تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها