بررسی اثر چند باکتری آنتاگونیست بر Fusarium oxysporum عامل پژمردگی فوزاریومی نخود ایرانی در شرایط گلخانه

نویسندگان

چکیده

تأثیر جدایه‌هایی از باکتری‌های آنتاگونیستBacillus subtillis (B-120,B-28,B-22,B-32) ،Pseudomonas fluorescens (pf-100,pf-19,CHAO) و قارچکش بنومیل بر بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود ایرانی با عامل Fusarium oxysporum f.sp. ciceris وفاکتورهای رشدی (وزن خشک وتر بخش های هوایی وریشه، ارتفاع بوته وطول ریشه) در طرح کاملاً تصادفی در 12تیمار در گلخانه روی نخود ایرانی رقم البرز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که باکتریهای آنتاگونیست در خاک آلوده به قارچ باعث افزایش رشد بوته های نخود شده ومحاسبات آماری روی اعداد، اختلاف معنی‌داری در سطح یک درصد نشان داد. جدایه‌های B-120 ، B-28، B-32، Pf-100 بهترین اثررا بر افزایش ارتفاع بوته نشان دادند. از نظر اثر بر افزایش طول ریشه و نیز وزن خشک ریشه اکثر جدایه‌ها تأثیر بسیار خوبی داشتند. در مورد وزن خشک بخشهای هوایی، جدایه‌های B-120و B-28 بهتر از سایرین موجب افزایش وزن شدند. از نظر اثر جدایه‌های باکتریایی بر شدت بیماری پژمردگی فوزاریومی مشاهده شد که اکثر جدایه‌های باکتریایی بیماری را کاهش دادند ولیکن تنها جدایه B-120 موجب کاهش معنی‌دار شدت بیماری گردید و اثر سایرین از نظر آماری معنی‌دار نبود.

کلیدواژه‌ها