اثر محرک لپتین بر ترشح گونادوتروپینها در میشهای تحت محدودیت انرژی

نویسندگان

چکیده

هدف از این آزمایش، تعیین تأثیر تزریق وریدی (محیطی) هورمون لپتین بر ترشح گونادوتروپینها در میشهایی بود که در اثر محدودیت انرژی مصرفی با توقف ترشحات پالسی LH مواجه بودند. شش رأس میش شال غیر‌سیکلیک انتخاب و یک روز قبل از شروع تیمار (روز صفر)، به هر یک مقدار ?g250 کلوپرستنول تزریق شد. سپس میشها در دو گروه سه رأسی قرار گرفته و گروه اول و دوم ضمن تغذیه در حد 60% انرژی نگهداری به ترتیب ?g/kg1و ?g/kg4 لپتین به صورت وریدی به مدت چهار روز دریافت نمودند. جهت تعیین چگونگی ترشح LH و FSH در روزهای صفر و پنج، نمونه‌های خون به مقدار سه میلی ‌لیتر و به مدت سه ساعت به ترتیب به فواصل بیست دقیقه‌ای و یک ساعته جمع‌آوری شد. علاوه بر آن در روزهای دوم و چهارم به ترتیب فوق و به مدت سه ساعت قبل و بعد از تزریق خونگیری انجام شد. همچنین بعد از دورة تیمار، تعداد تخمک‌گذاری به روش لاپاروسکوپی مشخص گردید. تزریق ?g/kg1یا ?g/kg4 لپتین به طور معنی‌دار موجب افزایش میانگین غلظت LH (05/0P<)، بسامد (01/0P<) و دامنه (05/0P<) پالسهای آن و غلظت FSH
(01/0P<) پلاسما گردید. میزان تخمک ‌گذاری تغییرات معنی‌دار نداشت. نتایج این آزمایش نشان داد، تزریق وریدی لپتین می‌تواند اثرات بازدارنده محدودیت انرژی بر ترشح گونادوتروپینها را در میش خنثی ‌نماید.

کلیدواژه‌ها