بررسی روشهای مختلف تکثیر رویشی پایهF12/1 گیلاس (Prunus aviumL.)

نویسندگان

چکیده

در این آزمایش افزونش با قلمه های چوب نرم، چوب سخت و خواباندن مورد بررسی قرار گرفت. قلمه ها باهورمونIBA به غلظتهای 0 ،1000 ؛ 2000و 3000 میلی گرم در لیتر تیمار شدند.در روش خواباندن شاخه های یکساله که خمش پذیر بودند به صورت افقی روی بستر افکنده شدند.ازمایش در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد.بررسی صفات در قلمه ها بر اساس درصد ریشه زایی ،تعداد و طول ریشه های درجه یک ودو و طول قسمت ریشه دار شده ودر روش خواباندن بر اساس درصد نهالهای ریشه دار شده ؛ تعداد ریشه وطول نهال های ریشه دار شده صورت گرفت ریشه زایی قلمه های چوب نرم 65؛75؛60 و55 درصدبه ترتیب در غلظت های 0؛1000؛2000و3000. میلیگرم در لیتربود. افزایش غلظت هورمون باعث افزایش تعداد ریشه های درجه یک ودو؛ طول قسمت ریشه دار شده وتشکیل کالوس و کاهش طول آنها گردید.در روش خواباندن 3/73 درصد نهال های تولید شده ریشه دار شدند.

کلیدواژه‌ها