بررسی تغییرات کمی ترکیبات فنلی در ارقام خربزه گرمسار و سوسکی در خلال رشد قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی Fusarium oxysporum f.sp. melonis و نماتد مولد غده ریشه Meloidoggne javanica

نویسندگان

چکیده

ارقام خربزه محلی گرمسار و سوسکی در مرحله 2-3 برگی با جمعیت‌های مختلف نماتد
(2000،5000،4000،3000 نماتد در یک کیلوگرم خاک استریل شده) مایه زنی و دو هفته بعد با غلظت 105×2 اسپور در میلی‌لیتر قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی مایه زنی شدند. میزان ترکیبات فنلی در مراحل 30،2010 روز پس از مایه زنی قارچ مورد بررسی قرار گرفت. ده روز پس از مایه‌زنی تنها در رقم گرمسارمیزان ترکیبات فنلی در تیمار قارچ+نماتد (جمعیت 5000) تفاوت معنی‌داری را با شاهد نشان داد (p<0.05) .در 20 و 30 روز پس از مایه زنی قارچ میزان ترکیبات فنلی در تیمار قارچ+نماتد جمعیت 5000 با شاهد در رقم گرمسار و سوسکی در سطح 5% تفاوت معنی داری و نسبت به شاهد بیشتر بود .

کلیدواژه‌ها