تاثیر یکسان سازی نرخ تسهیلات بانکی بر تخصیص اعتبارات به بخش کشاورزی

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر آثار یکسان‌سازی نرخ سود تسهیلات بانکی را بر عرضه تسهیلات به بخش کشاورزی با تدوین یک الگوی برنامه‌ریزی منابع و مصارف و با استفاده از اطلاعات مربوط به بانک کشاورزی بررسی می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که تعیین نرخ یکسان 16 درصد برای کلیه تسهیلات بانکی منجر به افزایش حدودا 1/9 درصد در سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانک خواهد شد، گرچه این سیاست موجب کاهش 9/10 درصدی سود بانک نیز خواهد گردید. برای جبران کاهش سود نیز گزینه های مختلفی بررسی شد که گزینه صدور گواهی سپرده ویژه و پرداخت تسهیلات ویژه از این منبع مالی به عنوان مناسب‌ترین سیاست جبران کاهش سود بانک مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها