تراکم جمعیت و الگوی توزیع فضایی کنه تارتن دو لکه‎ای Koch Tetranychus urticae روی ارقام مختلف لوبیا درمنطقه تهران

نویسندگان

چکیده

تراکم جمعیت و الگوی توزیع فضایی کنه تارتن دو لکه‎ای Tetranychus urticae Koch روی چهار رقم مختلف لوبیا شامل تلاش (لوبیاچیتی)، صدف (لوبیا سفید)، گلی (لوبیا قرمز) و پرستو (لوبیا چشم بلبلی) طی سال 1382 در منطقه تهران مورد مطالعه قرار گرفت. برگ لوبیا به عنوان واحد نمونه‌برداری انتخاب گردید. با استفاده از نمونه‌برداری اولیه، اندازه مناسب نمونه با حداکثر خطای 20 درصد، معادل 40 واحد نمونه‎برداری تعیین شد. در این مطالعه، شاخص نسبت واریانس به میانگین و روش رگرسیونی تیلور برای تعیین الگوی توزیع فضایی کنه تارتن دو لکه‎ای مورد استفاده قرار گرفت. مقادیر مربوط به نسبت واریانس به میانگین روی ارقام تلاش، صدف، گلی و پرستو به ترتیب 707/7، 938/6، 869/4، 114/13 بدست آمد. روش رگرسیونی تیلور، فقط برای تعیین الگوی توزیع فضایی کنه روی رقم پرستو مورد استفاده قرار گرفت. این رگرسیون در مورد سایر ارقام معنی‎دار نبود. الگوی توزیع فضایی کنه تارتن با استفاده از شاخص نسبت واریانس به میانگین روی هر چهار رقم لوبیا از نوع تجمعی بدست آمد. این الگو با استفاده از روش رگرسیونی روی رقم پرستو از نوع تصادفی تعیین شد. بیشترین و کمترین تراکم جمعیت کنه تارتن در تاریخ‎های مختلف نمونه‎برداری به ترتیب روی رقم تلاش و پرستو مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها