تأثیر پلی اکریل آمید بر فرسایش و رواناب خاک‎های شور ـ سدیمی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی روشی جدید برای کنترل فرسایش و رواناب انجام گردیده است. چهار نمونه خاک با بافت رسی و شوری و قلیاییت متفاوت از منطقة هشتگرد انتخاب گردید. پس از آماده‏سازی نمونه‏ها، آنها را در پلات‏های دستگاه باران‏ساز با ابعاد25×25سانتی‎متر قرار داده و در دو مرحله از زیر اشباع گردیدند. پس از خشک‏شدن و رسیدن به رطوبت وزنی حدود 12 درصد، مقادیر معادل 10، 20 و 30 کیلوگرم در هکتار محلول پلی‎اکریل‎آمید (PAM)، به آنها اضافه شد. سپس نمونه‏ها در شیب 20 درصد به مدت پنج دقیقه تحت بارش‎هایی با شدت 30 و 40 میلی‏متر در ساعت قرار داده شد. رواناب و رسوب خارج‏شده از انتهای پلات جمع‏آوری و مقدار آنها اندازه‏گیری شد. نتایج نشان داد که کلیه سطوح پلی‏اکریل‏آمید نسبت به شاهد اختلاف معنی‏داری در کاهش رواناب و خاک از دست رفته داشته است. در خاک‏ با SAR حدودmeql-1)0.5 87) و EC برابرdSm –1 18مقدار 20 کیلوگرم در هکتار و در سه خاک دیگر که دارای SARهای بین 30 تا 95 meql-1)0.5 )و ECهای بین 10 تا 13 dSm–1 بودند، مقدار30 کیلوگرم در هکتار PAM در شدت بارش 30 میلی‏متر در ساعت و در کلیة خاک‏های مذکور، مقدار 30 کیلوگرم در هکتارPAM در شدت بارش 40 میلی‏متر در ساعت، بیشترین میزان کاهش در فرسایش مشاهده گردید. کلیه خاک‎های مورد مطالعه در شدت بارش 30 میلی‏متر در ساعت، با 20 کیلوگرم در هکتار و در شدت بارش 40 میلی‏متر در ساعت با 30 کیلوگرم در هکتار پلی‏اکریل‏آمید بیشترین کاهش در میزان روان‎آب را داشته‎اند.

کلیدواژه‌ها