برآورد روند ژنتیکی و محیطی صفات اقتصادی در بزهای مرخز

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه از داده‌هایی که در سالهای 81-1371 از2371 بزغاله متولد شده در ایستگاه تحقیقاتی بز مرخز سنندج جمع‌آوری شده بود، برای برآورد روند ژنتیکی استفاده شد. صفات وزن در زمان تولد، شیرگیری، 6 ماهگی، 9 ماهگی، 12ماهگی و بیده یکسالگی مورد مطالعه قرار گرفت. وراثت پذیری صفات با روش حداکثر درستنمائی محدود شده (REML)، بر اساس مدل دام یک متغیره برآورد شد. با افزودن یا حذف اثر عوامل ژنتیکی و محیطی مادری 6 مدل مختلف برای هریک از صفات مورد استفاده قرار گرفت. آزمون نسبت لگاریتم درستنمایی (Log L) نشان داد مدل دارای اثر عوامل ژنتیکی مستقیم، ژنتیکی مادری و محیطی دائمی مادری برای صفات وزن در زمان تولد، شیرگیری، 6 ماهگی و مدل دارای اثر عوامل ژنتیکی مستقیم برای صفات وزن در 9ماهگی، 12 ماهگی و وزن بیده یکسالگی مناسبتر است. پیش بینی ارزش اصلاحی بر اساس مدل دام یک صفتی و با روش معادلات مختلط انجام گرفت. روند ژنتیکی با استفاده از تابعیت میانگین ارزش اصلاحی بر سال تولد محاسبه شد. روند ژنتیکی مستقیم برای صفات وزن در زمان تولد، شیرگیری، 6 ، 9 و 12 ماهگی به ترتیب
(001/0) 003/0، (015/0) 040/0، (015/)0 045/0، (030/)0 114/0 و(038/0) 170/0 کیلوگرم در سال و برای وزن بیده یکسالگی(299/0) 397/2 گرم در سال بود. روند ژنتیکی مادری نیز برای صفات وزن در زمان تولد، شیرگیری و 6 ماهگی به ترتیب (001/0) 0002/0، (001/0) 0002/0 و (002/0) 003/0 کیلوگرم در سال برآورد شد.

کلیدواژه‌ها