بررسی امکان تولید فیش برگر از کوسه‌ماهی خلیج‌فارس

نویسندگان

چکیده

به دلیل عدم وجود روشهای نوین عمل آوری کوسه ماهیان در ایران و با هدف تولید یک غذای نیمه آماده و سرشار از پروتئین، پس از انجام بررسی‌های لازم از این ماهی فیش برگر تهیه گردید. در این تلاش سه نمونه فیش برگر با سه فرمول مختلف تهیه شد که مورد ارزیابی چشایی قرار گرفتند و بهترین نمونه در این سنجش انتخاب و به سردخانه °C 18- منتقل و به مدت 60 روز نگهداری شد. در زمان صفر (قبل از انجماد) و فاصله‌های زمانی 7، 14، 30 و 60 روز، نمونه‌ها از لحاط ارزش غذایی، تغییرات شیمیایی و میکروبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه انتخاب شده دارای: 15% پروتئین،3% خاکستر، 12% فیبر، 70% رطوبت و فاقد چربی بود. تغییرات pH ، TVN و شمارش کلی میکروبی در فاصله‌های زمانی اشاره شده، به ترتیب عبارت بودند از 7 تا 6/4 مربوط به تغییراتpH ، (mg/N 100gr) 9/11 تا 16 مربوط به تغییرات TVN، 6 10 × 2/4 تا
4 10 عدد باکتری مربوط به تغییرات شمارش کلی بدلیل عدم وجود چربی، عددی برای اندیس پراکسید بدست نیامد. با توجه به تغییرات T.V.N زمان ماندگاری این محصول در دمای ?C 18- ، حدود 60 روز تعییین گردید.

کلیدواژه‌ها