رده بندی چند رقم کانولا بر مبنای پروتئین کل و ذخیره و اسیدهای چرب دانه

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق ابتدا میزان پروتئین کل و ذخیره ای ، اسیدهای چرب ، اندیس ید و اندیس صابونی به ترتیب به وسیله متدهای کجلدال ، الکتروفورز ، گاز کروماتوگرافی و روش های شیمیایی در دانه چند رقم از گیاهان گونه کانولا تعیین گردید و سپس با توجه به نتایج بدست آمده و با استفاده از روش های آماری چند متغیره ارقام مورد مطالعه از لحاظ شیمیوتاکسونومی بررسی و مقایسه شدند . نتایج به دست آمده بالاترین درصد پروتئین را در رقم هیولا 308 (53/28 درصد ) و پائین ترین میزان آن را در رقم طلایه (34/20درصد ) نشان می دهد . همچنین 5 اسید چرب مهم آن شامل اسید پالمیتیک ، اسید استئاریک ، اسید اولئیک ، اسید لینولئیک و اسید لینولنیک در هر 8 رقم از گونه کانولامشاهده گردید . در بررسی بیوشیمیایی روغن دانه ها ، اندیس صابونی با روش تیترمتری و اندیس ید با روش هانوس اندازه گیری گـردید . رقم سرز با عدد صابونی 83/155 و رقم الویس با اندیس ید 25/50 به ترتیب بالاترین مقادیر این دو فاکتور را به خود اختصاص دادند . همچنین تفکیک و جداسازی نوارهای پروتئین ذخیره ای دانه طبق روش لاملی و با استفاده از سیستم الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید سدیــم دودسیل سولفات انجام گرفت . نمودار دندانه ای مبتنی بر 28 باند پروتئینی و بر اساس ماتریس تشابه و درصد تشابه فاصله ژنتیکی ارقام را به خوبی نشان می دهد . فاصله ژنتیکی ارقام بر اساس اسیدهای چرب نیز مورد بررسی قرار گرفت که ارقام مورد مطالعه گونه کانولا را در 5 کلاس گروه بندی کرد .

کلیدواژه‌ها