مقایسه خصوصیات آفتابگردان، ذرت و چغندرقند تحت سیستم‌های مختلف آبیاری با پساب

نویسندگان

چکیده

این‌ مطالعه‌ به‌ منظور درک‌ اثر پساب (فاضلاب تصفیه شده) در دو نوع سیستم‌ آبیاری‌ سطحی‌ و بارانی‌ بر عملکرد چغندرقند، ذرت‌ وآفتابگردان‌ انجام‌ شد. از دو قطعه آزمایشی برای اعمال تیمارهای آبیاری با پساب و آب چاه استفاده شد. در هر قطعه به طور مجزا آبیاری به صورت بارانی و سطحی روی سه محصول ذرت، آفتابگردان و چغندرقند هر یک در 9 تکرار اجرا شد. آبیاری با پساب‌ در مقایسه‌ با آب‌ چاه‌ باعث‌ افزایش معنی‌دار ‌عملکرد، کاهش‌ درصد قند و افزایش‌ عملکرد ناخالص‌ قند در‌ چغندرقند شد. در ذرت و آفتابگردان اختلاف‌ معنی‌داری‌ بین‌ تیمار پساب ‌و تیمار آب چاه مشاهده‌ نشد. همچنین تفاوت عملکرد چغندرقند، ذرت و آفتابگردان از نظر آماری در دو سیستم آبیاری اعمال شده معنی‌دار نبود. اندازه‌گیری عناصر ازت‌، فسفر، پتاسیم‌، کلسیم‌، سدیم‌، آهن‌، مس‌، روی‌ ، نیکل‌ و کادمیوم‌ در شاخ و برگ گیاهی نشان داد بین تیمارها از نظر جذب‌ این‌ عناصر اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. پساب به دلیل غنی‌بودن از نظر ازت، فسفر و دیگر عناصر پرمصرف و کم‌مصرف می‌تواند‌ به‌ عنوان‌ یک‌ منبع‌ آب‌ برای‌ آبیاری‌ در منطقه استفاده شود و کاربرد کودهای‌ تجاری‌ را کاهش دهد. آبیاری‌ با پساب فاضلاب، هیچ گونه اثر زیان‌آور روی‌ گیاهان ‌این مطالعه نداشت.

کلیدواژه‌ها