بررسی تأثیر شوری، اندازه بذر و اثرات متقابل آنها بر تندش، کارایی تبدیل ذخایر بذر و رشد گیاهچه سویا (Glycine max)

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور تعیین اثرات شوری (0، 03/0، 06/0، 08/0، 1/0 مولارکلرید سدیم)، اندازه بذر(ریز، متوسط و درشت) و اثرات متقابل آنها بر صفات تندش و رشد گیاهچه سویا،رقم هیل انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشکده علوم زراعی گرگان در سال 1381 انجام گرفت. همه صفات اندازه‌گیری شده به غیر از یکنواختی تندش تحت تأثیر اندازه بذر قرار گرفتند. بدین ترتیب که با افزایش اندازه بذر درصد تندش، سرعت تندش، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، وزن خشک گیاهچه و کل ذخایر پویا شده، کارایی تبدیل ذخایر بذر افزایش معنی‌داری پیدا کرد. شوری بر جمیع صفات تأثیر منفی معنی‌دار گذاشت. شوری و اندازه بذر بر سرعت تندش، طول ریشه‌چه، وزن خشک گیاهچه، کل ذخایر پویا شده و کارایی تبدیل ذخایر بذر به گیاهچه اثرمتقابل معنی‌دار داشتند. آستانه تحمل به شوری صفات مورد بررسی نشان داد که بذور ریز در مقایسه با بذور درشت تحمل بیشتری به شوری داشتنند. در بین صفات مورد بررسی، کمترین آستانه تحمل به شوری مربوط به سرعت و یکنواختی تندش و بیشترین مربوط به کارایی تبدیل ذخایر بذر بود.

کلیدواژه‌ها