مقایسه گروه بندی ارقام برنج با استفاده از داده‌های الکتروفورز SDS-PAGE پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه و داده‌های صفات کمّی

نویسندگان

چکیده

شناخت کافی از تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ژرم پلاسم ها جهت انتخاب والدین مناسب برای اهداف به نژادی لازم و ضروری است. در این تحقیق از الگوی الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای ارقام برنج و داده های حاصل از اندازه گیری صفات کمّی برای بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندی مجموعه ای از برنجهای ایرانی و خارجی استفاده شد. بدین منظور تعداد 49 رقم برنج ایرانی و خارجی از موسسه تحقیقات برنج کشور تهیه و در مزرعه آموزشی آموزشکده کشاورزی تنکابن در قالب طرح لاتیس مربع با دو تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که ژنوتیپهای مورد مطالعه از نظر صفات بررسی شده دارای اختلاف معنی داری با هم هستند . وراثت پذیری عمومی صفات از 88% برای تعداد پنجه کل و عرض برگ پرچم تا 99% برای زمان ظهور %50 خوشه ها وزمان رسیدن متغیر بود. تجزیه خوشه ای به روش“وارد“ برای داده های مزرعه ای وUPGMA برای داده های الکتروفورزی ، ژنوتیپهای مورد مطالعه را بترتیب در 4 و 5 گروه قرار داد. در این تحقیق گروه بندی بر اساس باندهای پروتئینی توانست مانند تجزیه خوشه ای بر مبنای صفات زراعی تا حدود زیادی ارقام بومی را از سایر ارقام جدا نماید. داده‌های حاصل از الکتروفورز به میزان زیادی توانائی تکمیل داده‌های مرفولوژیکی را داشته و می توانند مکمل هم باشند. مضافاً اینکه تکرار آزمایشات مشابه به همراه تعداد بیشتری از صفات برای نیل به نتیجه دقیقتر توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها