اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی، کارای انتقال مجدد ماده خشک و نیتروژن در دو رقم گندم زمستانه

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه تاثیر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم گندم، و نیز کارائی انتقال مجدد نیتروژن و ماده خشک ، آزمایشی مزرعه ای با استفاده از طرح آماری اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 81-1380 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز اجرا شد. در این طرح ارقام بعنوان فاکتور اصلی و مقادیر و زمانهای مصرف کود نیتروژن بصورت فاکتوریل بعنوان فاکتور فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین ارقام از نظر تعداد سنبله بارور، تعداد دانه درسنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد زیستی، شاخص برداشت و درصد پروتئین دانه اختلاف معنی داری وجود داشته و گندم دوروم در صفات تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، شاخص برداشت ودرصد پروتئین دانه برتر و رقم فلات در صفات تعدادسنبله بارور، عملکرد زیستی و عملکرد دانه برتر بود. اثر مقادیر و زمانهای مصرف نیتروژن نیز بر صفات فوق معنی دار بود. بطوریکه با افزایش مصرف نیتروژن تمام صفات فوق افزایش یافت. بهترین شیوه تقسیط نیتروژن بر اساس نتایج این مطالعه در زمانهای مصرف T2و T3 بدست آمد. ارقام مورد مطالعه در کارائی انتقال مجدد نیتروژن وماده خشک اختلاف معنی داری داشتند. بطوریکه گندم دوروم کارائی بیشتری در انتقال نیتروژن از برگ پرچم و نیز انتقال مجدد ماده خشک به سمت دانه داشت. با توجه به نتایج بدست آمده بنظر می رسد که گندم دوروم از نظر صفات کیفی و گندم نان از نظر صفات کمی دارای برتری بودند.

کلیدواژه‌ها