عوامل موثر بر جذب چایکاران به تشکلهای آبیاری تحت فشار مطالعه موردی : شهرستان لاهیجان

نویسندگان

چکیده

به منظور بهبود تولید چای در استان گیلان، از سال 1379 ایجاد تشکلهای آبیاری تحت فشار در بین چایکاران در دستور کار سازمان چای کشور قرار گرفت و در طی این مدت تعدادی از این تشکلها ایجاد و به فعالیت مشغول شده‌اند. این مقاله عوامل موثر در جذب چایکاران به این تشکلها در شهرستان لاهیجان را بررسی می کند. پژوهش حاضر بصورت پیمایشی انجام گرفته و 135 نفر از چایکاران عضو و غیرعضو با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه که پایایی آن از طریق آلفای کرنباخ تایید گردیده، جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر آمار توصیفی از آمار تحلیلی نیز نظیر ضریب همبستگی، آزمون من وایت‌نی، آزمون t ، تحلیل تشخیصی، تحلیل عاملی و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی گام به گام، نشان می‌دهد که متغیرهایی مانند شرکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی، دفعات بازدید از باغات دارای آبیاری تحت فشار، اعتقاد به مشورت برای بهتر شدن امور و وسعت باغ دارای سیستم آبیاری، بیشترین مقدار واریانس بین دو گروه عضو و غیر عضو را تبیین می‌کنند. همچنین تحلیل عاملی انجام شده نیز متغیرهای تحقیق را براساس چارچوب نظری تحقیق در 5 عامل ویژگیهای فردی و شخصی، اقلیمی، سازمانی، اقتصادی و اجتماعی خلاصه کرده است، که بیشترین درصد تبیین واریانس (17%) به عامل سازمانی و حمایتی تعلق دارد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نیز نشان می‌دهد که عامل سازمانی و حمایتی با
611/0 بیشترین تاثیر مستقیم و غیرمستقیم را در جذب چایکاران به تشکلهای آبیاری تحت فشار داشته است.

کلیدواژه‌ها