بررسی کنترل شیمیایی و وجین دستی علف‌های هرز پهن برگ در کشت انتظاری نخود

نویسندگان

چکیده

با توجه به محدود بودن علف‌کش‌های ثبت شده جهت کنترل علف‌‌های‌هرز پهن برگ نخود، شناسایی علف‌کش‌های موثر با طیف کنترل وسیع علف‌‌های‌هرز پهن برگ و سازگار با نخود ضروری بنظر می‌رسد. بدین منظورآزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 82-1381 درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (کرج) انجام شد. تیمارهای کنترل علف‌‌های‌هرز شامل کاربرد مجزای علف‌کش‌های پندیمتالین، اکسی فلورفن (به صورت پس رویشی و پیش رویشی)، پیریدیت، پاراکوات و همچنین کاربرد تلفیقی علف‌کش‌های تری فلورالین و پندیمتالین با وجین دستی و یا تلفیق با علف‌کش‌های پیریدیت و اکسی فلورفن(به صورت پس رویشی) همراه با دو شاهد تداخل و عاری از علف‌هرز بودند. علف‌‌های‌هرز پهن برگ مزرعه را سلمه تره، پیچک، تاج خروس خوابیده، تاج ریزی، توق، شاه تره، علف هفت بند و علف شور تشکیل می‌دادند. نتایج نشان داد که کاربرد پیش رویشی اکسی فلورفن با راندمان کنترل 5/95 درصد موثرترین تیمار در کاهش تعداد علف‌‌های‌هرز در اوایل فصل بود. در مجموع تیمارهای پندیمتالین + اکسی فلورفن، پندیمتالین + وجین دستی، تری فلورالین + وجین دستی، تری فلورالین + اکسی فلورفن و اکسی فلورفن (پیش رویشی) به ترتیب با راندمان4/93، 2/92، 90، 5/88 و4/88 درصد باعث بیشترین کاهش وزن خشک در مجموع علف‌‌های‌هرز شدند. با توجه به اینکه کاربرد پس‌رویشی علف‌کش اکسی‌فلورفن در اوایل زمان مصرف بر روی محصول گیاه‌سوزی ایجاد کرد، لذا تیمارهای پندیمتالین + وجین دستی، تری فلورالین + وجین دستی، پندیمتالین + پیریدیت مناسب ترین ترکیبات جهت استفاده در محصول نخود در شرایط مشابه می باشند.

کلیدواژه‌ها