دوره و شماره: 1-37، شماره 3 - شماره پیاپی 1467، فروردین 1385 (2) 
تنوع مورفولوژیکی و زراعی توده‌های بومی پیاز ایران

سیدعلی موسوی زاده؛ محمد مقدم؛ محمود تورچی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ سیروس مسیحا


بررسی تحمل ارقام سویا ((Glycine max L. به علفکش گلایفوسیت

احمد شریفی؛ عبدالرضا باقری؛ سعید رضا وصال؛ حسن محمد علیزاده


جداسازی و تهیه ساختار Antisense ژن fae و انتقال آن به گیاه کلزا (Brassica napus)

علی‌رضا زبرجدی؛ مختار جلالی جواران؛ علی هاتف سلمانیان؛ قاسم کریم زاده؛ احمد معینی؛ امیر موسوی


بررسی تاثیر رقابت چاودار (L. Secale cereale) بر روی شاخصهای رشد گندم زمستانه

روح ا.. امینی؛ فرزاد شریف زاده؛ محمد علی باغستانی؛ داریوش مظاهری؛ علیرضا عطری


بررسی نحوه توارث عملکرد دانه و اجزاء آن در ذرت به روش تجزیه میانگین نسل‌ها

سیدمحمدعلی مفیدیان؛ رجب چوکان؛ محمدرضا قنادها؛ محمود خدامباشی امامی


گروه بندی ارقام مختلف برنج بر اساس میزان آمیلوز و پارامتر های ویسکوسیتی

مهرزاد اله قلی پور؛ ابوبکر جوهر علی؛ تسو کاسا ناگامینه؛ یوئی شیرو کوجیما


بررسی تنوع ژنتیکی و برآورد وراثت پذیری برخی صفات کمی در لاین های دابل هاپلوئید گندم

بهرام حیدری؛ قدرت الله سعیدی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی؛ کازوهیرو سوئناگا


شناسایی ارقام متحمل به خشکی در جو

عزت کرمی؛ محمدرضا قنادها؛ محمدرضا نقوی؛ محسن مردی