بررسی عوامل موثر بر استفاده کارشناسان ترویج کشاورزی از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICTs)

نویسندگان

چکیده

فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه در جهان به شمار می‌آید. ترویج کشاورزی وابستگی زیادی به تبادل اطلاعات در بین و مابین کشاورزان از یک طرف و تعداد وسیعی از سایر کنشگران از طرف دیگر دارد. لذا فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند تأثیر معنی‌داری در این مورد برعهده داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده کارشناسان ترویج کشاورزی از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICTs) انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را 104 نفر از کارشناسان حوزه ستادی ترویج وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌دادند. نتایج نشان داد که بین میزان مهارت و آشنائی کارشناسان در تهیه و تولید مواد مختلف مربوط به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، میزان مهارت و آشنائی کارشناسان در کاربرد فناوری‌های مختلف اطلاعاتی و ارتباطاتی و سابقه فعالیت کارشناسان در سازمان با میزان استفاده کارشناسان از فناوری‌های مختلف اطلاعاتی و ارتباطاتی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین‌ها نشان داد که کارشناسان ترویج کشاورزی در مقایسه با سایر کارشناسان از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی استفاده بیشتری بعمل می‌آورند.

کلیدواژه‌ها