روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز

نویسندگان

چکیده

یکی از مسائل مبتلابه دانش‌آموختگان دانشگاهی، نبود فرصت‌های لازم برای اشتغال و در نتیجه بیکاری پس از دانش‌آموختگی است که عوامل و دلایل بسیاری نظیر ضعف مهارتی، عدم توانایی در راه‌اندازی واحدهای اشتغالزا، نبود یا کمبود فرصت‌های شغلی و … بر این امر دامن زده است. با این حال، می‌توان اذعان نمود که فرهنگ‌سازی کارآفرینی که همانا توسعه و تقویت روحیه کارآفرینی و آموزش آن در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می‌باشد، به عنوان راه‌حلی برای این معضل حاد مطرح می‌شود. تحقیق حاضر با هدف تعیین سطح روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، به بررسی چهار خصیصه مطرح در ادبیات کارآفرینی (توفیق‌طلبی، قدرت‌طلبی، رقابت‌مندی و ریسک‌پذیری) در بین دانشجویان همت گماشته است. این تحقیق از نوع توصیفی بوده و در اجرای آن از فن پیمایش استفاده شد و با تهیه پرسشنامه‌ای که روایی آن توسط اساتید فن تائید و پایایی آن به وسیله انجام یک مطالعه راهنما سنجیده شد، صورت پذیرفت. جمعیت مورد مطالعه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بوده و نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده از بین 280 نفر از دانشجویان ورودی 1378 و 1380 مقطع کارشناسی انتخاب شد. پایایی آزمون‌‌های استاندارد بکار رفته در این پژوهش برای هریک از خصیصه‌های مورد مطالعه فوق‌الذکر به ترتیب
73/0، 35/0، 60/0 و 72/0 بدست آمد. یافته‌های این مطالعه نشان داد که 8/39، 1/37، 2/51 و 4/49 درصد از دانشجویان به ترتیب، از نظر چهار خصیصه مورد مطالعه در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. بین دانشجویان سال دوم و سال چهارم و دانشجویان دختر وپسر از نظر سطح روحیه کارآفرینی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. در این تحقیق ابعاد کارآفرینی در دانشجویان گرایش‌های تحصیلی (رشته‌های) مختلف بررسی و در پایان جهت رشد و توسعه کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی توصیه‌های عملی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها