عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی گندم در شهرستان تفرش

نویسندگان

چکیده

فعالیت‌های کشاورزی در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی ، با خطرات و عدم قطعیت بیشتری مواجه هستند. بیمه محصولات کشاورزی به ویژه محصول راهبردی گندم به عنوان یک سیاست حمایتی معرفی شده است. مسئله عمده این پژوهش این بوده است که پذیرش بیمه گندم توسط گندمکاران در وضعیت مطلوبی نمی‌باشد. جهت شناخت ریشه‌های این مسئله در شهرستان تفرش واقع در استان مرکزی اقدام به پژوهش گردیده است. اهداف کلی پژوهش شامل شناخت عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه گندم بوده است. نوع پژوهش توصیفی_همبستگی است و جامعه آماری کلیه گندمکاران شهرستان تفرش بوده‌اند. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب بوده و دو گروه گندمکاران پذیرنده (نفر120=n) و گندمکاران نپذیرنده (نفر120=n) انتخاب گردیدند. پاسخ‌های مورد نیاز از طریق دو پرسشنامه که به صورت مجزا برای دو گروه از پاسخگویان (پذیرندگان و نپذیرندگان) طراحی شده بود گردآوری شد. ضریب کرونباخ آلفا برای تعیین پایایی هر یک از پرسشنامه‌ها محاسبه گردید که برابر با 84/0 و 81/0 به دست آمد و مطلوب تشخیص داده شد. روایی پرسشنامه‌ها از سوی جمعی از کارشناسان ترویج، اساتید و پژوهشگران مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک نشان داد که 6 متغیر سواد، دریافت غرامت ، دریافت وام ، آگاهی از بیمه ، ارتباط با مروج و اندازه زمین گندمکاران تأثیر معنی داری را بر پذیرش بیمه گندم دارا بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها