اثر هشت نوع پایه مرکبات بر عمر نگهداری میوه گریپ فروت رقم‌های مارش و رابی‌رد

نویسندگان

چکیده

تأثیر هشت نوع پایه مرکبات بر کیفیت میوه پس از برداشت و عمر نگهداری دو رقم گریپ فروت به نامهای مارش (سفید) و رابی رد (قرمز) به مدت 5 ماه در سردخانه در دمای 10 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 85 درصد برای میوه‌های تولیدی از درختان 12 ساله، مورد بررسی قرار گرفت. میوه‌های گریپ فروت که بر روی پایه‌های: کلئوپاترا، کاریز سیترنج، ترویر سیترنج، سوینگل سیترملو، نارنج معمولی، ولکامرا لمون، آمبلیکارپا و نارنگی کینگ، پیوند شده بود در مرکز تحقیقات کشاورزی دزفول (صفی‌آباد) مورد آزمایش قرار گرفتند. تأثیر رقم، پایه و اثر متقابل بین آنها بر عمر نگهداری میوه بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که پایه بطور معنی‌داری بر عمر نگهداری میوه پس از برداشت مؤثر است و بیشتر شاخص‌های اندازه‌گیری شده طی مدت نگهداری در انبار تحت تأثیر پایه قرار دارند. بدون توجه به تأثیر پایه، رقم تأثیر زیادی بر عمر نگهداری نداشته و تقریباً هر دو رقم مورد آزمایش تغییرات یکسانی نشان داده و در بیشتر موارد اختلافات بین دو رقم از نظر آماری معنی‌دار نبود. پس از پنج ماه نگهداری میوه در دمای ?C10 در سردخانه، درصد فساد میوه در میوه‌های پیوند شده بر پایه نارنگی کینگ بسیار زیاد ( 5 درصد) ولی کمترین فساد در میوه‌های تولیدی از هر دو رقم بر روی پایه ولکامرا (85/0 درصد) اندازه‌گیری شد. درصد کاهش وزن میوه پس از 5 ماه نگهداری در سردخانه در میوه‌های پیوندی روی پایه کلئوپاترا 15 درصد (بالاترین) و کمترین کاهش وزن در میوه‌های پیوندی از پایه ولکامرا (6 درصد)، اندازه‌گیری شد. در پایان مدت نگهداری در انبار، درصد کاهش در سایر شاخص‌های کیفی میوه از قبیل: حجم عصاره، کل مواد جامد قابل حل, اسید قابل سنجش و ویتامین C در میوه‌های حاصل از پایه ولکامرا، بسیار کم در مقایسه با سایر پایه‌ها، اندازه‌گیری شد.

کلیدواژه‌ها