تحلیل رگرسیونی بین رسوب معلق و ویژگی‌های هیدروژئومورفولوژیک حوضه دریاچه ارومیه

نویسنده

چکیده

در این تحقیق سعی شده به روش تحلیل منطقه ای رابطه ای برای برآورد تولید رسوب معلق در سطح حوضه دریاچه ارومیه ارائه شود. برای این منظور 27 زیرحوضه دارای آمار رسوب و جریان نسبتا طولانی (33 - 20 سال) و پراکنش جغرافیایی مناسب انتخاب شده است. از این تعداد 17 مورد برای بدست آوردن رابطه رگرسیونی و 10 مورد برای ارزیابی رابطه مورد استفاده قرار گرفت. سپس تعداد 22 ویژگی آبخیز به تفکیک زیر حوضه ها تعیین گردیدند. در این مرحله پس از دسته بندی متغیرهای توصیفی بوسیله ماتریس همبستگی منظم شده، ترکیباتی از متغیرهای مذکور طوری انتخاب شدند که مستقل از هم باشند. در مرحله آخر با استفاده از این ترکیبات معادلاتی بدست آمد که از میان آنها بهترین رابطه انتخاب و معرفی شده است. در این معادله متغیرهای حاصلضرب دبی متوسط سالانه و مساحت، مجموع درصد اراضی رو به شمال و غرب و مجموع درصد واحدهای کواترنری و سنگهای حساس به فرسایش بیش از 94 درصد تغییرات تولید رسوب معلق را بیان می کنند. متوسط خطای نسبی و ضریب کارایی معادله یاد شده به ترتیب 25 درصد و 99/0 می باشند.

کلیدواژه‌ها