تاثیر سطوح مختلف کنجاله کلزا با و بدون آنزیم بر توان تولیدی گله‌های مادر گوشتی

نویسندگان

چکیده

کنجاله کلزا دارای پروتئینی با کیفیت بالاست بنابراین ممکن است به عنوان جایگزینی برای کنجاله سویا در جیره مرغ های مادر گوشتی مفید باشد. در این تحقیق تاثیر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف کنجاله کلزا با و بدون آنزیم بر توان تولیدی مرغان مادر گوشتی لوهمن از سن 47 تا 59 هفتگی مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظورکنجاله کلزا در سطوح صفر،10، 20 و 30 درصد با و بدون آنزیم تجاری گریندآزیم در یک طرح کاملاً تصادفی با روش فاکتوریل 4?2 جایگزین کنجاله سویا گردید و اثرات آن بر درصد تولید تخم مرغ به ازای تعداد مرغ موجود، میانگین وزن تخم مرغ، گرم تخم مرغ تولیدی به ازای هر مرغ در روز، درصد تخم مرغ های قابل جوجه‌کشی بازای مرغ موجود، درصد جوجه درآوری بازای کل تخم مرغ های چیده شده در دستگاه، درصد تخم مرغهای بی نطفه، غلظت هورمونهای تیروئیدی (T3وT4 ) و مقدار خوراک مصرفی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. با توجه به داده های حاصله تاثیر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف کنجاله کلزا بر درصد تولید تخم مرغ به ازای تعداد مرغ موجود، میانگین وزن تخم مرغ، گرم تخم مرغ تولیدی به ازای هر مرغ در روز و درصد تخم مرغ قابل جوجه‌کشی بازای مرغ موجود، تنها در سطح 30 درصد کاهش معنی داری را نسبت به گروه شاهد داشت و مصرف کنجاله کلزا تا سطح 20 درصد تاثیر نامطلوبی بر صفات فوق نداشت
(05/0>p). درصد جوجه درآوری بازای کل تخم مرغ های چیده شده در دستگاه و درصد تخم مرغهای بی‌نطفه به طور معنی‌داری تحت تاثیر سطح کنجاله کلزا قرار نگرفت (05/0 (T3وT4 ) کاهش معنی‌داری را بین سطوح 20 و 30 درصد با گروه شاهد نشان دادند (05/0p<). اثر متقابل آنزیم × کنجاله کلزا در هیچ کدام از صفات اندازه گیری شده معنی دار نبود(05/0

کلیدواژه‌ها