زیست‌شناسی آزمایشگاهی و میزان شکار لاروهای مگس سیرفید (Dip.: Syrphidae) Scaeva albomaculataاز شته سبز هلو

نویسندگان

چکیده

ویژگی‎های زیستی و میزان تغذیه سنین مختلف لاروی مگس سیرفیدScaeva albomaculata (Macqaurt) روی شته Myzus persicae (Sulzer) در اتاق رشد با دمای 2±25 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 55 تا 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد مطالعه قرار گرفت. دوره جنینی تخم، دوره لاروی، دوره شفیرگی و کل دوره رشدی این مگس به ترتیب 67/4، 33/11، 83/7 و
83/24 روز تعیین شد. طول عمر حشرات کامل وقتی با آب و محلول عسل مورد تغذیه قرار گرفتند به میزان قابل توجهی افزایش یافت (60/35 روز) و این در حالی است که این حشره در شرایط بدون تغذیه فقط توانست50/3 روز زنده بماند. نتایج بدست آمده نشان داد که مگس S. albomaculata می‎تواند بطور متوسط 50/95 عدد تخم در طول عمر خود تولید نماید که 97/85 درصد این تخم‎ها قابلیت تفریخ داشته و به لارو سن اول تبدیل می‎شوند. بررسی‎ها نشان داد که از لحاظ میزان تغذیه (شکار) روزانه و تغذیه کل مربوط به سه سن لاروی مگس اختلاف معنی‎داری وجود دارد(P<0.01). هر لارو این مگس طی مراحل سه گانه لاروی (طول عمر لاروی) توانست بطور متوسط 10/521 عدد شته سبز هلو را مورد تغذیه قرار دهد که نشانگر پتانسیل بالای تغذیه لاروهای این مگس از شته سبز هلو می‎باشد. لاروهای سن سوم نقش بیشتری در تغذیه داشتند بطوریکه30/70 درصد کل تغذیه دوره لاروی مربوط به این سن بود. میزان سرانه تغذیه روزانه لاروهای سینن اول، دوم و سوم به ترتیب 79/8، 06/38 و 76.31 عدد شته سبز هلو تعیین شد که در این میان لاروهای سن سوم و لاروهای سن اول به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تغذیه روزانه را به خود اختصاص دادند. با توجه به پتانسیل بالای تغذیه و تولید مثل، این مگس سیرفید می‎تواند جایگاه مناسبی در مدیریت تلفیقی گونه‎های مختلف شته بویژه شته سبز هلو داشته باشد.

کلیدواژه‌ها