تعیین زیست فراهمی کلسیم موجود در صدف معدنی (لوماشل)

نویسندگان

چکیده

برای تعیین زیست فراهمی کلسیم موجود در صدف معدنی از تعداد 81 قطعه مرغ تخمگذار سویه تجارتی های لاین(W-36) استفاده شد. آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با 9تیماردر 3 تکرار انجام شد و هر تکرار شامل 3 قطعه مرغ بود. پرنده ها در داخل قفس هایی به ابعاد 37×37 سانتی متر قرار داشتند. تیمار ها شامل جیره های آزمایشی بود . تیمار یک جیره پایه بدون منبع کلسیم حاوی 37/0درصد کلسیم بود. تیمارهای 2تا5 حاوی سطوح 3،2،1 و 4 درصد کلسیم از منبع مورد استفاده به عنوان ماده استاندارد بودند. منبع مورد استفاده به عنوان ماده استاندارد کربنات کلسیم خالص بود. تیمارهای 6 تا 9 حاوی سطوح 3،2،1 و 4 درصد کلسیم از منبع مورد آزمایش یعنی صدف معدنی بودند. تنها عامل متغیر در جیره های آزمایشی منبع و سطح کلسیم بود و سایر مواد مغذی یکسان بود. پرنده ها به مدت 30 روز جیره های آزمایشی را دریافت نمودند و پس از گذشت 25 روز از دریافت جیره های آزمایشی به مدت 5 روز صفات تولید تخم مرغ، وزن تخم مرغ، وزن مخصوص تخم مرغ، ضخامت پوسته تخم مرغ، واحد هاو، خاکستر پوسته تخم مرغ، وزن پوسته تخم مرغ و خاکستر استخوان چربی گرفته شده انگشت پا اندازه گیری شد. تفاوت شیب خط ماده آزمایشی و استاندارد در مورد صفت تولید تخم مرغ معنی دار بود (05/0P<)، عرض از مبداء دو خط و تفاوت عرض از مبداء و عملکرد با جیره پایه معنی دار نبود. با استفاده از این صفت به عنوان معیار برآورد، زیست فراهمی کلسیم موجود در صدف معدنی 138 درصد و حدود اطمینان 95 درصد آن 170 - 2/106 بود. در مورد ضخامت پوسته تخم مرغ شیب دو خط تفاوت معنی دار داشت (05/0P<)، عرض از مبداء خط صدف معدنی و کربنات کلسیم و تفاوت عرض از مبداء و عملکرد با جیره پایه معنی دار نبود. با استفاده از این صفت به عنوان معیار برآورد، زیست فراهمی کلسیم موجود در صدف معدنی 120 درصد و حدود اطمینان 95 درصد آن 149 – 105 بود.

کلیدواژه‌ها