تاثیر تنظیم جیره غذایی حاوی کنجاله تخم پنبه بر اساس آمینو اسیدهای قابل هضم و آمینو اسیدهای کل روی عملکرد جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه اثرات تنظیم جیره های غذایی حاوی سطوح 0، 5، 10، 15و 20 درصد کنجاله تخم پنبه بر اساس دو معیار آمینواسید کل و قابل هضم با دو سطح لیزین مورد نیاز روی عملکرد جوجه گوشتی نر سویه آرین، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به روش فاکتوریل شامل 2 سطح لیزین قابل هضم × 2 معیار توازن آمینواسیدهای خوراک و5 سطح کنجاله تخم پنبه در 4 تکرار و 6 جوجه خروس در هر تکرار انجام شد. سطوح لیزین قابل هضم، معادل مقادیر مورد نیاز تعیین شده برای صفات وزن بدن و بازده غذایی در جوجه گوشتی نر سویه آرین در دوره آغازین بود. 10 جیره آزمایشی در دو سطح لیزین عبارت بودند از جیره 1 تا 5 بترتیب حاوی 0، 5، 10، 15 و 20 % کنجاله تخم پنبه ، که بر اساس معیار آمینواسیدهای قابل هضم تنظیم شده بود. جیره 6 تا 10 نیز بترتیب حاوی 0، 5، 10، 15 و 20 % کنجاله تخم پنبه بود که بر اساس معیار آمینواسیدهای کل تنظیم شده بود. جیره های غذایی در طول دوره 0 تا 21 روزگی به طور آزاد به تغذیه جوجه ها رسیده و در پایان آزمایش کلیه جوجه ها بطور انفرادی توزین و دان مصرفی هر واحد آزمایشی اندازه گیری شد. نتایج این آزمایش نشان داد که با افزایش سطح کنجاله تخم پنبه در خوراک به مقدار 10، 15و 20 درصد، وزن بدن و بازده غذایی جوجه ها در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت (05/0< P). استفاده از معیار قابلیت هضم در توازن آمینواسیدهای خوراک نسبت به آمینواسیدهای کل موجب 75/2 درصد بهبود در بازده غذایی (05/0< P) و 72/3 درصد بهبود در وزن بدن شد (01/0< P). اثر متقابل مبنای توازن اسید آمینه و سطح کنجاله تخم پنبه معنی‌دار بود و در جیره‌های غذایی که معیار توازن آمینواسیدهای خوراک، آمینواسید قابل هضم حقیقی بود، با افزایش سطح کنجاله تخم پنبه در خوراک عملکرد جوجه‌ها با گروه شاهد تفاوت معنی‌دار نشان نداد(05/0> P).

کلیدواژه‌ها