اثر افزودن ویتامین E به رقیق‌کننده بر ویژگی ها و باروری منی خروس‌های بومی فارس پس از 6 یا 24 ساعت نگهداری در دمای 5-4 یا 24-19 درجه ی سانتی گراد

نویسندگان

چکیده

اثر چندین غلظت ویتامین E (0، 4، 8 و 12 میکروگرم در میلی‌لیتر) بر ویژگی‍ها و باروری منی خروس‌های بومی فارس پس از 6 یا 24 ساعت نگهداری در دمای 5-4 (دمای یخچال) یا 24-19 درجه‌‍ی سانتی گراد (دمای آزمایشگاه) بررسی شد. ویتامین E تاثیر معنی‌داری بردرصد اسپرم زنده، میزان جنبایی اسپرم، pH و درصد جوجه‌دهی تخم مرغ های بارور نداشت. غلظت‌های 4، 8 و 12 میکروگرم ویتامین E موجب افزایش معنی‌داری در درصد باروری نمونه‌های نگهداری شده برای 24 ساعت در دمای 5-4 درجه‌ی سانتی‌گراد و 24-19 درجه‌ی سانتی‌گراد نسبت به گروه کنترل (منی رقیق شده در سکستون بدون ویتامینE) شد. برای 6 ساعت نگهداری منی در دمای 5-4 درجه‌ی سانتی‌گراد، افزودن 8 میکروگرم ویتامین E در هر میلی‌لیتر رقیق‌کننده‌ی سکستون، باروری بالاتری را موجب شد. افزودن 4 یا 8 میکروگرم ویتامین E در هر میلی‌لیتر رقیق‌کننده، موجب افزایش باروری نمونه‌های نگهداری شده در دمای 5-4 درجه‌ی سانتی‌گراد و 24-19 درجه‌ی سانتی‌گراد برای 24 ساعت ‌شد. افزودن 8 میکروگرم ویتامینE در هر میلی‌لیتر رقیق‌کننده، موجب افزایش جوجه‌دهی کل برای نمونه‌های نگهداری شده در دمای 5-4 درجه‌ی سانتی‌گراد و 24-19 درجه‌ی سانتی‌گراد پس از 24 ساعت ‌شد.

کلیدواژه‌ها