رابطة بین آبستنی گاوهای شیرده با اوره خون یا شیر

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور اندازه‌گیری سطوح نیتروژن اورة خون (SUN) و شیر (MUN) در گاوهای شیری و بررسی ارتباط بین آنها با میزان آبستنی انجام گرفت. نمونه‌های خون و شیر 80 رأس از گاوهای شیرده یک گاوداری صنعتی در روز تلقیح جمع‌آوری شدند. تشخیص آبستنی 45 روز پس از تلقیح انجام گرفت و گاوها به دو گروه گاوهای آبستن و غیرآبستن تقسیم شدند. همچنین گاوها در هر یک از گروه‌های آبستن و غیرآبستن بر اساس تولید شیر (کمتر از 8000 و بیشتر از 8000 لیتر)، تعداد زایش (یک، دو یا سه و بیشتر) و فاصلة روز نمونه‌گیری از زایش (کمتر از 60 روز، بین 60 تا120 روز و بیشتر از 120 روز) گروهبندی شدند. همبستگی نسبتاً بالای معنی‌داری (79/0= r) بین سطوح SUN و MUN مشاهده گردید. بین دو گروه گاوهای آبستن و غیرآبستن از نظر SUN و MUN اختلاف معنی‌دار مشاهده شد (05/0 P<) اما اثر هیچ یک از عوامل سطح تولید، تعداد زایش و فاصلة روز نمونه‌‌گیری از زایش بر روی میزان SUN و MUN و همچنین اثر متقابل این عوامل با وضعیت آبستنی معنی‌دار نبود. سطوح SUN و MUN بالاتر از میانگین (به ترتیب 15 و 13 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر) همراه با کاهش (به ترتیب 26 و 24 درصد) در میزان آبستنی بود (05/0 P<). میزان کراتینین خون گاوهای مورد آزمایش در حد نرمال بود و هیچگونه علائمی از بیماریهای کلیوی احتمالی نشان نداد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مقادیر SUN بالاتر از 16 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر می‌تواند موجب کاهش باروری در گاو شیری گردد و اندازه‌گیری میزان MUN در سطح عملی می‌تواند برای کنترل سطح SUN گاوهای شیری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها