بهینه سازی فرآیند تولید برگه هلو با استفاده از اسمز

نویسندگان

چکیده

روش خشک کردن سنتی برگه هلو دارای معایب متعددی از جمله تولید محصولاتی با بار میکروبی بالا، لزوم استفاده از ترکیبات گوگردی، شکل ظاهری و رنگ نامطلوب، عدم شفافیت و چروکیدگی بالا می باش د. در حالیکه فرآیند اسمز روش مناسبی است که علی رغم عدم استفاده از ترکیبات گوگردی، محصول حاصل از آن دارای رنگ و طعم مناسبتری است . در این پژوهش بهین هسازی فرآیند برگه هلو به روش اسمز با استفاده از محلولهای ساکارز، شربت گلوکز و مخلوط آنها براساس طرح آماری بلو کهای کامل تصادفی انجام گرفت . پس از تعیین زمان فرآیند اسمز در محلول های مذکور و انجام فرآیند اسمز به مدت معلوم شده، نمون ه ها در هوای آزاد خشک شد . زمان فرآیند اسمز حدود 6 ساعت در محلول های مذکور تعیین گردید . نتایج آنالیزهای کیفی از
جمله رنگ، چروکیدگی و آزمای ش های چشایی نشان می دهد که نمون ه های اسمزی از نظر این خصایص رتبه بهتری را نسبت به روش سنتی داشته است . با این وصف می توان از فرآیند اسمز به عنوان یک پیش فرآیند مناسب برای بهبود کیفیت محصولات سنتی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها